N-VA Kortrijk heeft ferm ‘Fierplan’ klaar

Op 24 september 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018
Axel en Tigran

N-VA Kortrijk wil dat iedereen fier is op zichzelf, zijn/haar stad, taal, geschiedenis en cultuur. Dat is de basis om een samenleving op te bouwen. Er ligt op dat vlak nog veel werk op de plank. Voor N-VA Kortrijk is het ‘Fierplan’ een topprioriteit. Het plan omvat 8 nieuwe acties die eenzaamheid aanpakken, armoede wegwerken en zet volop in op de integratie van nieuwkomers.

  1. De schepen van integratie – een belangrijke nieuwe bevoegdheid – leidt alle nieuwkomers toe naar een bestaande, Vlaamse Kortrijkse vereniging
  2. Isolatie van bevolkingsgroepen vermijden we door geen sociale woonprojecten van meer dan 20 units meer toe te staan
  3. N-VA maakt van het bestaande verbod op gescheiden sporten op basis van afkomst of religie een breekpunt voor volgend bestuursakkoord
  4. Geen praktijktesten maar wel het verlagen van drempels voor klachten moet discriminatie halt toeroepen
  5. N-VA wil van de site ‘1302’ een belevingsruimte voor identiteit maken
  6. Splitsen van woningen toestaan om vereenzaming van ouderen tegen te gaan
  7. Slimme, automatische toekenning van rechten voor mensen in armoede
  8. Investeren in de weerbaarheid van mensen in armoede en versterken van de ‘Wijsneus werking’

1 Schepen van integratie leidt nieuwkomers toe naar bestaande Vlaamse, Kortrijkse verenigingen

“We stellen vast dat heel wat nieuwkomers de taal nog niet machtig zijn, ondanks het ruime aanbod taallessen en ondanks het feit dat ze hier soms al jaren wonen. Hun kinderen zien we veel te weinig in de jeugdbeweging, de sportclubs of culturele verenigingen. Nochtans is het daar waar hun kansen liggen op een succesvolle toekomst.” zeggen kandidaat-burgemeester Axel Ronse en kopvrouw Kelly Detavernier.

De partij verwijst naar het verhaal van Tigran Atanesian (plaats 21 op de N-VA-lijst) die 22 jaar geleden naar hier vluchtte vanuit Armenië en geen woord Nederlands sprak. Hij schreef zich in bij theatergezelschap Antigone en leerde er niet alleen de taal maar bouwde er ook een uitgebreid sociaal leven op. Hij voelt zich ‘fiere Vlaamse Kortrijkzaan met de Armeense zon in zijn hart’ en leidt vandaag op eigen initiatief nieuwkomers rond in onze musea teneinde hen te wijzen op het belang om fier te zijn op de mooie cultuur en samenleving waarin ze terechtgekomen zijn.

Tigran op WTV
“Vandaag is het aanbod rond integratie te passief. Wij willen een actief ‘Tigranmodel’ waarbij nieuwkomers integreren in echte Kortrijkse verenigingen (scouts, culturele organisaties, hobby- of sportclubs, enz.) in plaats van in speciaal voor hen opgezette aparte organisaties want dat zijn afzonderlijke circuits die hen niet toelaten om echt Kortrijkzaan te worden. Ze versterken eerder het gevoel ‘allochtoon’ te zijn” zegt Ronse.

De partij wil elke nieuwkomer inclusief gezinsleden toeleiden naar een bestaande Kortrijkse vereniging. Daarvoor wil ze dat er een schepen bevoegd is voor integratie. Die verzamelt verenigingen die willen meewerken rond zich en zorgt voor extra logistieke en financiële ondersteuning van die verenigingen. Er komt ook een dienst die de nieuwkomers ernstig onthaalt en toeleidt naar de verenigingen.

2 Isolatie van bevolkingsgroepen vermijden: geen sociale woonprojecten van meer dan 20 units

De partij wil ook een halt toeroepen aan sociale woonprojecten met meer dan 20 units. Dat werkt isolatie van bevolkingsgroepen in de hand. Doorgaans zitten daar bijvoorbeeld hoge concentraties aan nieuwkomers wat hen weinig perspectief biedt om echt te integreren in onze samenleving. In de stad zit een groot aanbod aan verkrotte woningen die leeg staan en daar wil de partij op inzetten. “Zo slaan we twee vliegen in één klap: we werken verkrotting weg én we zorgen voor een mooie spreiding van sociale woningen wat bovendien mensen die er wonen veel meer kansen biedt.”

3 Verbod op gescheiden sporten op basis van afkomst of religie is een breekpunt voor het volgende bestuursakkoord

“Niet de afkomst maar de toekomst telt!” zegt Ronse. Nochtans verklaarden quasi alle andere partijen dat gescheiden sporten op basis van religieuze redenen moet kunnen. De N-VA ziet helemaal niet in waarom bijvoorbeeld autochtone of allochtone mannen niet met moslima’s zouden mogen zwemmen. “De redenen voor zo’n verbod gaan compleet in tegen onze westerse waarden en werken segregatie in de hand, wij willen een zwembad met allemaal fiere Vlaamse Kortrijkzanen of ze nu Christen, Moslim, Hindu, holebi, man of vrouw zijn. Dat is òns samenlevingsmodel. Dit is een wezenlijk debat voor de toekomst van onze stad en de wijze waarop we onze samenleving willen opbouwen, daarom zien we dit echt als een breekpunt.”

4 Niet praktijktesten maar wel verlagen van drempels voor klachten moet discriminatie halt toeroepen

Discriminatie op basis van geloof, afkomst, leeftijd, beperking of geslacht is voor de N-VA onaanvaardbaar. De bestrijding ervan verdient veel aandacht. Vaak is het voor slachtoffers van discriminatie niet evident om klacht in te dienen (rechtbank of Unia). Die drempels willen we verlagen door klachten bij de gemeentelijke diensten mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld de woondienst. N-VA ziet echter geen heil in praktijktesten zoals voorgesteld door CD&V, sp.a, Groen! en Team Burgemeester, want “vooroordelen help je niet uit de wereld door als lokaal bestuur valse CV’s te sturen naar bakkers, beenhouwers of valse huuraanvragen naar eigenaars van woningen”. De N-VA is wel bereid om in samenwerking met het hoger onderwijs en ondernemersverenigingen via onderzoek in kaart te brengen hoe het zit met discriminatie op de arbeidsmarkt en daar kunnen in het kader van het onderzoek ook praktijktests in gebruikt worden.

5 De N-VA wil van de site 1302 aan het Begijnhofpark een heuse belevingsruimte rond identiteit maken 

De site 1302 heeft alles in zich om het centrum te worden voor tentoonstellingen die met Vlaamse identiteit te maken hebben. Wat maakt mensen fier op hun roots? Dat kan gaan over de rol van een lokale voetbalploeg, jeugdbeweging, de taal, kunst of vriendschappen. Piet Lombaerts (plaats 3 op de N-VA lijst): “Identiteit heeft een grote impact op de mate waarin mensen zich ‘fier’ voelen. N-VA wil Vlaamse middelen aantrekken om van de 1302 een permanente en dynamische belevingsruimte te maken rond het begrip identiteit. Dat centrum zal nieuwkomers op weg helpen om echte fiere Vlaamse Kortrijkzanen te worden en het zal toerisme en de lokale economie geen windeieren leggen.”

6 Splitsen van woningen toestaan om de vereenzaming van ouderen tegen te gaan

Bas De Wilde interviewt Axel
Nogal wat oudere mensen stellen na verloop van tijd vast dat ze ‘te ruim wonen’ en worden vaak eenzaam nadat hun partner of vrienden komen te gaan. Tegelijk zijn jongeren op zoek naar betaalbare woningen. Op de Rodenburg bijvoorbeeld wonen er heel wat oudere mensen die graag in hun woning willen blijven maar dat op een bepaald moment niet meer aankunnen (te groot, duur onderhoud, te eenzaam). Vanuit de ruimtelijke ordening moeten we verkavelingsvoorschriften die het splitsen van die woningen verbieden opheffen. Dat laat ouderen toe om in hun woning te blijven en omringd te zijn door jonge mensen die op hun beurt de kans krijgen om een betaalbare woning aan te schaffen. Renovatiebegeleiders zullen hier ook een actieve rol spelen.

Daarnaast moeten mensen die in eenzaamheid dreigen te vallen ook actief betrokken worden bij het verenigingsleven. Op een gelijkaardige maar meer vrijblijvende manier als bij nieuwkomers zal de schepen van integratie hen toeleiden naar onze bestaande verenigingen. 

7 Automatische toekenning van rechten voor mensen in armoede

Soms moeten mensen in armoede op wekelijkse basis verschillende aanvragen doen voor zaken waar ze sowieso al recht op hebben. Dat kan ook publiek gebeuren zoals bijvoorbeeld in het onthaal van het stadhuis. Die administratieve rompslomp en ook de publieke ‘vernedering’ verhogen soms de drempels om effectief gebruik te maken van hetgeen ze recht op hebben. N-VA Kortrijk wil via een ‘slim platform’ werken aan een systeem waarbij ze automatisch hun rechten worden toegekend. “Dat verzekert ons dat ze gebruik maken van alles wat we hen aanbieden zoals bijvoorbeeld korting op culturele activiteiten met UiTPAS en dat ze hun tijd anders kunnen invullen dan telkens opnieuw dezelfde administratieve rompslomp te doorstaan.”

8 Investeren in weerbaarheid van mensen in armoede en versterken van de ‘Wijsneuswerking’

Presentatie Fierplan
Mensen in armoede worden best opnieuw weerbaar en fier gemaakt op zichzelf. We mogen niet enkel focussen op de hulp en de automatische rechten want dat is de korte termijn. We moeten mensen ook echt uit armoede halen en houden. De beste manier daartoe is ze opnieuw voorbereiden op werk. We stellen vast dat Kortrijk het goed doet in vergelijking met andere centrumsteden inzake activering en versterking van leeflooncliënten. We moeten mensen in armoede begeleiden door hen beetje bij beetje werkervaring te laten opdoen. Vaak gebeurt dat type werkervaring in openbare of semi-openbare context. We willen dat uitbreiden naar de private bedrijven en het verenigingsleven. Daarom breiden we dat netwerk uit.

Kopvrouw Kelly Detavernier: “Kijk bv. naar de ‘Wijsneuswerking’ van A’kzie: veel mensen in armoede staan niet op de radar van de stadsdiensten en daarom is het belangrijk dat mensen die in armoede leven of geleefd hebben op vrijwillige basis mensen gaan ‘opspeuren’ en informeren over hetgeen de stad wil doen voor hen. Die werking bestaat op vandaag maar verdient nog meer logistieke en financiële ondersteuning.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is