Uniek pilootproject voor Europese Sportstad Kortrijk

Op 7 maart 2018, over deze onderwerpen: Sport
Sport na school

Sportschepen An Vandersteene haalt dankzij de erkenning als Europese Sportstad een bijzonder project binnen van de Vlaamse Overheid. Minister van Sport Philippe Muyters kent aan de stad een subsidie toe van maar liefst 150.000 euro om een uniek project uit te werken dat sport en bewegen buiten de schooluren moet stimuleren. Met trots lanceert de sportdienst het nieuwe project 'Sport na school'.

Kortrijk is in 2018 een jaar lang Europese Sportstad. De sportdienst werkt rond 7 bruggen: 7 thema's die elk hun specifieke maatschappelijke relevantie hebben. 35 pijlers stutten deze doelen en vormen de acties waarrond de Stad Kortrijk keihard werkt. Brug 4 heeft als doel: de levenskwaliteit verhogen met aandacht voor bijzondere groepen. Hieronder valt de actie om de schoolgaande jeugd nog sterker te sensibiliseren en te stimuleren naar een gezonde levensstijl.

Erkenning Europese Sportstad 150.000 euro waard

De stad formuleerde haar conceptvoorstel bij het kabinet van minister Muyters. Het label van de Europese Sportstad bleek het goede visitekaartje want de Stad Kortrij mag nu haar voorstel uitwerken samen met de Kortrijkse scholen. Het is de bedoeling om dit pilootproject dan uit te rollen naar andere Vlaamse steden en gemeenten. Het project in Kortrijk wordt gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid voor 150.000 euro.

Motivering

Een doorlichting bij de Vlaamse schoolgaande jeugd bracht de volgende vaststellingen:

  • Schoolsport boet in aan populariteit bij de overgang van lager naar secundair onderwijs
  • Meisjes zijn ondervertegenwoordigd in de schoolsport
  • Het aanbod is niet voldoende afgesteld op de behoeften en leefwereld van tieners
  • De dtijgende vraag van scholen om instapleerlingen basisvaardigheden zoals fietsen, zwemmen,…aan te leren
  • Jongeren die aan schoolsport doen zijn fysiek actiever en beter gemotiveerd

Voorstel concepten

Bij het uitdenken van de concepten moest de sportdienst rekening houden met drie ctiteria door de Vlaamse overheid opgelegd:

  1. Doelgroepen zijn het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs en het 1ste en 2de jaar van het secundair onderwijs
  2. Activiteiten moeten doorgaan in de school, aansluitend op de schooluren
  3. Het concept moet uitrolbaar zijn naar andere Vlaamse steden en gemeenten

Het project 'Sport na school' omvat 2 conceptuele luiken die nu verder worden uitgewerkt.

Concept 1

Keuzeaanbod van workshops waarop scholen kunnen intekenen. Enkele voorbeelden: fietsbehendigheden, verdedigingstechnieken, relaxatietechnieken, freerunning, …

Concept 2

Traject waar leerlingen gedurende het jaar werken naar een specifiek doel, bvb. een obstakelrun of dancebattle.

Planning

Schooljaar 2017-2018

Eerst zal een projectcoördinator worden aangesteld die een bevraging bij de scholen kan organiseren en een nulmeting kan doen. Vervolgens worden samenwerkingsverbanden met partners op touw gezet. Tenslotte wordt het project naar de scholen toe gecommuniceerd in zijn concrete vorm.

Schooljaar 2018-2019

Scholen kunnen instappen in het project (2 concepten) en het project wordt gedurende het ganse schooljaar volledig uitgerold. 

 

Sportschepen An Vandersteene: "Ik ben echt fier dat we dit unieke project hebben binnengehaald. Niet enkel krijgen we het vertrouwen van de Vlaamse Regering, bovendien zal Kortrijk na deze piloot dé referentie zijn voor navolging in andere Vlaamse steden en gemeenten. Of hoe de erkenning van onze stad als Europese Sportstad niet enkel deuren opent, maar ook indirect en op langere termijn vruchten afwerpt. Niettemin is het doel hier het allerbelangerijkste: iedereen aan het bewegen en sporten zetten. We zullen in dit project de krachten bundelen om sport en alle voordelen die sport met zich meebrengt, naar de jongeren te brengen."
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is